Behov for ekstraordinær forskrift om arbeidstid

24.03.2020
En rekke organisasjoner har inngått avtaler om ekstraordinære arbeidstidsordninger i forbindelse med utbruddet av Covid-19. Dette viser at arbeidslivets parter fyller en meget viktig rolle i den aktuelle situasjonen
Denne henvendelsen gjelder arbeidstidsbestemmelsene. Stortinget har behandlet Prop. 56 L (2019–2020) Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven), se Innst. 204 L (2019-2020). Formålet med loven er at den skal «… legge til rette for forsvarlige, effektive og forholdsmessige tiltak som er nødvendige for å begrense forstyrrelsen av sentrale samfunnsfunksjoner som følge av utbruddet av Covid-19, og for å avhj...