Våre vedtekter
Våre vedtekter

Vedtekter, senest oppdatert 24. mars 2022

§ 1. Formål

Næringsforeningen i Drammensregionen «Chamber of Commerce» skal:

 

 • Ivareta næringslivets interesser i Drammensregionen generelt og spesielt overfor kommunale og fylkeskommunale myndigheter.
 • Tilby arenaer for næringslivet hvor utvikling skapes gjennom samarbeid innenfor og på tvers av bransjer og kommuner i Drammensregionen.
 • Tilby handelskammertjenester.

 
Alle aktiviteter i regi av foreningen skal gjennomføres i henhold til gjeldende lover og regler og etiske prinsipper.
 

§ 2. Medlemskap

Bedrifter og bransjesammenslutninger innen alle typer næringsvirksomhet kan opptas som medlemmer av foreningen.
Personlig medlemskap kan tegnes av personer som selv ikke er ansatt i noen bedrift i Drammensregionen og av pensjonister.
Handelskammerkunder utenfor regionen kan tegne begrenset medlemskap.
Innmeldinger skal godkjennes av styret.
Utmelding skal skje skriftlig.
Ved manglende innbetaling av kontingent vil medlemskapet opphøre etter at styret har behandlet saken.
Styret kan også bringe medlemskap til opphør på annet begrunnet grunnlag.
 

§ 3. Kontingent

Generalforsamlingen fastsetter hvert år medlemskontingent etter innstilling fra styret.
Styret kan også inngå spesielle avtaler med visse sammenslutninger av næringsdrivende.
Nye medlemmer betaler kontingent ved inntredelsen.
Ved utmelding skal kontingent for påbegynt kalenderår betales.
Æresmedlemmer er fritatt for personlig kontingent og har fulle rettigheter.
 

§ 4. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling behandler:

 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Kontingent
 • Budsjett for kommende år.
 • Saker styret legger frem, og som er nevnt i innkallingen.
 • Ethvert skriftlig forslag fremsatt av et medlem minst en måned før ordinær generalforsamling, dog må forslag til endringer i foreningens vedtekter være innlevert skriftlig til styret innen 31. desember for å kunne tas opp på ordinær generalforsamling.
 • Valg i henhold til lovens § 6 og valg av revisor.

Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av mars måned og innkalles med minst
14 dagers varsel.
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det påkrevet eller når minst
25 medlemmer forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst en ukes varsel og behandler kun de saker som er nevnt i innkallingen til møtet.

§ 5. Avstemninger

Enhver sak avgjøres ved simpelt flertall hvis ikke disse vedtekter bestemmer noe annet.
Hvert medlem har én stemme. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Stemmerett kan utøves ved personlig fremmøte eller ved skriftlig fullmakt.
Vedtektsendring krever 2/3-dels flertall av de møtende medlemmer.
 

§ 6. Foreningens tillitsvalgte

Styret består av:

 • Styreleder
 • Styrets nestleder
 • Fem styremedlemmer
 • To varamedlemmer

Styresammensetningen skal mest mulig avspeile sammensetningen i medlemsmassen.
Styreleder velges for ett år, styrets nestleder og styremedlemmer for to år, slik at tre er på valg hvert år. Varamedlemmene velges for ett år. Valgene gjennomføres ved håndsopprekking, så fremt generalforsamlingen ikke bestemmer noe annet.
Valgkomitéen innstiller til alle valg hvor ikke annet er bestemt. 
Aldersgrense tilknyttet verv i Næringsforeningen i Drammensregionen og Kapitalfondet settes lik den alminnelige aldersgrensen som fremgår av Arbeidsmiljøloven, dog kan det i særskilte tilfeller dispenseres fra dette etter innstilling fra valgkomiteen

 

Rådet består av:

 • Styret
 • Tidligere styreledere

 

Valgkomitéen består av:

 • De tre sist avgåtte styreledere

§ 7. Styret

Styret sammenkalles av styreleder så ofte han/hun anser det nødvendig. Fire av styrets øvrige medlemmer kan også forlange styremøte innkalt. Det føres protokoll fra styremøtene som underskrives av styret.
Styret er beslutningsdyktig når fire av dets medlemmer, herunder styreleder eller styrets nestleder er til stede. I et slikt tilfelle kreves enstemmighet.
Styret ansetter daglig leder som organiserer den daglige driften av foreningen.
Styret skal:

 • Ivareta foreningens anliggender i henhold til vedtektene.
 • Forvalte foreningens midler i henhold til dens formål og overensstemmende med de fullmakter det har fått av ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger.
 • Behandle ethvert forslag eller spørsmål det mottar.

§ 8. Rådet

Rådet ledes av foreningens styreleder og sammenkalles innen utgangen av februar hvert år eller når styret finner det nødvendig.
Rådets innspill er rådgivende. Rådet skal få seg forelagt saker som skal behandles på ordinær generalforsamling.
Rådet kan også sammenkalles før eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger og bli forelagt den eller de saker som skal behandles der.
 

§ 9. Daglig leder

Den ansatte daglige leder forestår foreningens daglige drift etter en instruks som vedtas av styret.

§ 10. Hedersbevisninger

Æresmedlem
Etter enstemmig innstilling fra styret, og fremleggelse for rådet, kan generalforsamlingen utnevne et medlem som i særlig grad har utført fortjenestefullt arbeid til beste for foreningen og/eller for næringslivet i Drammensregionen som æresmedlem i Foreningen.
I særlige tilfeller kan også et ikke-medlem, utnevnes til æresmedlem.
Hedersmerke
Foreningens hedersmerke tildeles i henhold til egne statutter for dette.
 

§ 11. Godkjennelse av vedtektene

Disse vedtekter må, for å bli gyldige, godkjennes av Nærings- og Fiskeridepartementet eller annen instans som blir tillagt denne myndighet i forhold til handelskammervirksomhet.

§ 12. Oppløsning av foreningen

Begrunnet forslag om oppløsning av foreningen sendes styret. Det må være undertegnet av minst 50 av foreningens medlemmer. Oppløsningsforslaget behandles på første ordinære generalforsamling og krever 3/4-dels flertall av de møtende medlemmer. Besluttes foreningen oppløst, skal foreningens Kapitalfond og øvrige eiendeler tilfalle et fond som skal ha som formål å støtte næringslivet i Drammen. Dette fondet skal forvaltes av styret i Stiftelsen Børsgården. Generalforsamlingen som beslutter å oppløse foreningen, velger en komité på
5 medlemmer som gjennomfører de nødvendige tiltak.