Close

Grønn Vekst Drammen

Formålet med prosjekt Grønn Vekst Drammen er å sikre næringslivet forutsetninger for vekst gjennom det grønne skiftet, og parallelt bygge det økosystemet dette krever. Vi står i et tidspresset komplekst innovasjonsprosjekt, der samfunnsaktørenes evne til samarbeid er en avgjørende suksessfaktor. Prosjektet skal sette Drammensregionen i handling og samarbeid – og det nå! 

Prosjektet støttes av Viken Fylkeskommune og del av Drammens deltakelse i EUs NetZeroCity program.

Hvordan kom tiltaket/prosjektet i stand? 

Da Drammen kommunes satte seg mål om å bli Norges grønneste kommune plasserte de sine mål midt i kjernen av den grønne omstillingen, der alle økosystemets parter har behov for samarbeid for å nå sine mål. Diskusjonen mellom økosystemets parter om hvordan Drammen skal realisere disse målene kom raskt opp: Hvordan de enkelte aktørene ser sine utviklingsmuligheter som del av realiseringen – hvordan man igjennom samarbeid kan etablere vinn-vinn mellom næringsliv og det offentlige.

 

Grønn Vekst Drammen er et systematisk samarbeid for å realisere bærekraftig vekst for næringslivet og samfunnet i Drammensregionen. Drammen kommune, NFDR og USN finansierte utviklingsfasen av Grønn Vekst Drammen og sentrale virksomheter i Drammen bidro aktivt med sin tid og nettverk; Lindum, NOMAS, Å Energi, Drammen Havn, HitachiEnergy, Dpend Eiendom, Stykket Holding, Sopra Steria mfl.

 

Samarbeidet bygger på en grunnleggende enighet om at det grønne skiftet i hovedsak skjer i næringslivet og vi må derfor starte i næringslivets egenidentifiserte mulighetsrom. Offentlige aktører anerkjenner at de er støttespillere, som må bygge sine bidrag rundt disse mulighetsrommene. 

 

Selv om samarbeidet startet i Drammen, forholder det seg til hele Drammensregionen. Det knytter seg også opp til nasjonale satsinger og kapasiteter der det finnes. Listen over involverte virksomheter i Grønn Vekst prosjektene er nå over 30 virksomheter og kommer fra hele regionen. Grønn Vekst Drammen har en aktiv og god delingskultur med store utviklingsprosjekter i regionen, herunder Fjordbyen, Drammen Helsepark, Sundland, Vannveien mfl.

 

Hva har skjedd i Grønn Vekst Drammen så langt?  

Etter identifisering av hvilke vekstområder som har størst relevans for Drammen, førte individuelle samtaler og workshops med en lengre liste med virksomheter i Drammen til konkretisering av satsingsområder og samarbeidsprosjekter med flere aktører i Drammensregionen, nasjonale klynger etc.

 

Satsingsområdene er:

 

 

Under disse områdene er det flere pågående samarbeidsprosjekter:

 

Drammen som sirkulær hovedstad

Tre pågående prosjektområder; sirkulære masser, jordforedling, sirkulære byggressurser

 

Eks:

  • Finansiering - sirkulært samarbeidsprosjekt mellom NOMAS, Lindum, USN, Bjørn Ekeberg, Anette Stryken (utvikling av jordforedlingsprodukter fra restmasser)
  • Finansieringsøknad - sirkulært samarbeidsprosjekt NOAH, NOMAS, USN, COWI (vasking av masser)
  • Rigg av potensielt prosjekt om felles ombrukshall med digital plattform

 

Drammen rigget for energiskiftet 

To pågående prosjektområder; utvikling av lokale energisamfunn, solenergiboost  

 

Eks: 

  • Pilot fra Å Energi for utvikling av konsept for smarte og grønne energitjenester i bedriftsmarkedet, samarbeid med virksomheter i Drammen som etablerer lokale energisamfunn
  • Samarbeid med Klimateamet i Drammen kommune for tiltak for rask vekst i solenergi. 

 

Grønn Industri til Drammen 

Ønsket oppstartet prosjekt;  Påkobling av Drammen i industriaksen Kongsberg-Horten- Asker innen norsk utvikling av underleverandører til havvindmarkedet.  

 

Grønn logistikk 

Elektrisk Intercity-fergetilbud som del av en oppskalering av nødvendig kollektiv transportkapasitet

Nødvendig lade/fylle-infrastruktur for nullutslippstransport

 

Grønn områdeutvikling som vekstfordel 

Del av energi og logistikkprosjektene 

 


Ombruk NÅ

Les mer om miniseminarene i rekken OMBRUK-NÅ her

 

 

 

Ta kontakt!

Var noe av det ovenfornevnte relevant for deg? Er det andre temaer du gjerne skulle satt på agendaen? Ta kontakt!

Eirill Eckbo
Leder Grønn Vekst Drammen
971 91 593
eirill.eckbo@nfdr.no