Høringsinnspill til: Regjeringens strategi for eksport og internasjonalisering

06.06.2017
Regjeringen har i den fremlagte stortingsmeldingen 27 (2016-2017) Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende fremmet et omfattende dokument der de mange aspekter har en særskilt grunntone: Hvordan skal Norge forberede seg best mulig på lavutslippssamfunnet med alle våre anerkjente teknologiske fortrinn og styrker? I den lange rekken av elementer og forhold å ta hensyn til ønsker Næringsforeningen i Drammensregionen å trekke frem to forhold:

1) Det bør etableres en såkalt SMB-rabatt for mindre og mellomstore bedrifter. Disse er det svært mange av i Norge, ikke minst her i Drammensregionen. Vår region preges av gründere, nyetableringer og innovasjon. Vi har ikke de tunge industrilokomotivene – vi har de nyskapende virksomhetene. Vi kjenner de mange krevende finansielle vilkår som de møter – og disse må dempes ved adekvate tiltak. Som å sette reduserte kapitalkrav til bankene ved utlån til SMB-bedrifter.

 

2) Det offentlige må ta en mer aktiv rolle i næringsutvikling ved å ta regi på langt større og omfattende innovative innkjøp. Offentlig sektor har betydelig innkjøpsmakt ved sine årlige innkjøp som er større enn 500 milliarder kroner. Offentlig sektor er altfor tradisjonell og tilbakeholden når det gjelder krav til leveranser. Pris og kostnader er viktige faktorer, men nyskapende produkter og prosesser etterspørres i meget liten grad. Den samme mangel er tilstede når miljøkrav skal tydeliggjøres i anbud og invitasjoner. Kombinasjonen av miljøkrav og innovative anskaffelser gir tydelige signaler til leverandører om å forberede seg på fremtiden. Offentlig sektor må ta sin rolle på dette området.
Stortingsmeldingen vektlegger forhold son ikke er like sentrale i alle deler av landet. Dette gjelder hav, skog, fosser og andre viktige sektorer som dels er mer landsdelsspesifikke. Men også gjennom tiltak som Bygg21, Prosess21 og Digital21 skal viktige sektorer få sine særskilte utfordringer dekket.

 

Næringsforeningen i Drammensregionen ønsker også vektlagt de sektorer og tiltak som ikke er knyttet direkte til betydelige naturressurser. Skal bedriftene i alle deler av Norge ta del i utviklingen av en smart og grønn industri må generelle tiltak vektlegges i regjeringens videre arbeid på et helt sentralt område.

 

Næringsforeningens høringsuttalelse til Regjeringens strategi for eksport og internasjonalisering (pdf.)